Weekend Bilan

Wéi di Joere virdrun soutze mer leschte Weekend zu Hinkel zesummen fir Bilan ze zéie vum vergangene Joer a fir an Zukunft ze kucken. Eng grouss Staip fir ons Aarbecht sin déi regelméisseg Donen vun eise Pätteren a Giedelen déi mat hierem finanziellen Deel, de Jonken am Internat Musuj K’anchai eng Chance op betreit wunnen an eng Ausbildung gin. Awer och all aneren Don helleft ons vill eis Projeten ze realiséieren. Ee ganz grousse Merci dofir.