Trabajo con padres

Mir finanzeieren ee Cours, an deem jonk Elteren op eng spilleresch Art a Weis hier Eltereroll mei bewosst gemach kreien. Eng Psychologin an eng Assistante sociale ennersteze si dobai. A verschiddenen Atelieren schaffen sie zesummen Themen, wei Kannermesshandlung oder richteg Ernährung op a kenen dest esou an hieren Alldag mat afleisse loossen. D’Elteren sollen eng aner Bezeihung zu hiere Kanner awer och zu der Schoul kreien. Sie gi mei an de Leierprozess vun hiere Kanner ageschloss gin a leieren selwer mei Responsabiliteit ze iwerhuelen. Dofir hellefen sie och eemol Joer d’Schoul a hirt Emfeld ze botzen. Vill Kanner dei an enger Institutioun vun der Fundacion ennerkommen bleiwen hier iwert Joeren ewech erhalen. Dofir get an der Creche schon en Dossier vun all Kand ugeluecht fir hier Fortschretter an der Zukunft ze kucken.

Dese Projet leeft sait 2010.

Mir bezuelen eng hallef Pei vun der Assistante sociale souwéi déi ufalend Onkäschten.